នៅឯស៊ីប៊ីស៊ីភាពជោគជ័យនៃអង្គភាពយើងខ្ញុំគឺជាលទ្ធផលដោយផ្ទាល់នៃការប្តេជ្ញាចិត្តនៃក្រុម​ការងារយើងខ្ញុំក្នុងការសម្រេចបានសមិទិ្ធផលជាលក្ខណះបុគ្គល។

 

ស៊ីប៊ីស៊ីផ្តល់នូវបរិយាកាសការងារដែលមានភាពសហការខ្ពស់និងផ្តោតជាក់លាក់សម្រាប់​អ្នក​វិជ្ជាជីវះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រែក្លាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលឈានមុខគេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។

 

យើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកយ៉ាងសកម្មនូវបុគ្គលដែលអាចធ្វើការជាផ្នែកនៃក្រុមការងារហើយនៅ​ពេលជាមួយគ្នាអាចប្រើប្រាស់ជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនសម្រេចបានភារកិច្ចសំខាន់ៗនិងជម្រុញអោយមានការរីកចម្រើននៅកម្ពុជា។

 

ជាកិច្ចបន្ថែមកញ្ចប់ផលប្រយោជន៏ដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងខ្ញុំផ្តល់រង្វាន់ដល់សមិទ្ធផលលោកអ្នកក្នុងខណះពេលដែលកម្មវិធីអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលយើងខ្ញុំជម្រុញបន្ថែមដល់ការបន្តអភិវឌ្ឍន៏របស់លោកអ្នក។ហើយនៅ​ពេលជាមួយគ្នាយើងខ្ញុំគោរពនូវការរក្សាតុល្យភាពបែបបទ​រស់នៅផ្ទាល់ខ្លួន។

 

យើងខ្ញុំកំពុងសែ្វងរកអ្នកបំពេញការងារនៅក្នុងស៊ីប៊ីស៊ីក្នុងតួនាទីដូចខាងក្រោម

អត្ថបទ​ផ្សេងៗ​ទៀត...

YOU ARE HERE:

Did you know that your Internet Explorer 6 (IE6) is out of date?

This template is compatible with IE6, however your experience will be enhanced with a newer browser.

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below

 
php script encode decode php script encode decode