សេវាកម្មគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

 

ការបង្ការសកម្មភាពក្លែងបន្លំអោយកើតឡើងបានដោយជោគជ័យបំផុតគឺអាស្រ័យលើ​ភាពបរិសកម្ម។សេវាកម្មនៃស៊ីប៊ីស៊ីអនុញ្ញាតិអោយអតិថិជនយើងខ្ញុំអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការ​ប្រើប្រាស់បណ័្ណឥណទានពិនិត្យជ្រើសរើសប្រតិបត្តិការហានិភ័យខ្ពស់និងការពារចំពោះការ​ដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទានដែលក្លែងបន្លំ។

 

បច្ចេកវិទ្យាស៊ីប៊ីស៊ីអនុញ្ញាតិអោយអតិថិជនយើងខ្ញុំអាចវាស់វែងនិងទស្សទាយនូវ​​ហានិភ័យ​ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនដដៃ       ទៀត។ឧបករណ៏ជូនដំណឹងរបស់ស៊ីប៊ីស៊ីអនុញ្ញាតិអោយ​លោក​អ្នក​ត្រួតពិនិត្យភាពសុចរិតនៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃអតិថិជននីមួយៗក្នុងកំឡុង​ពេលវដ្តនៃ​ការប្រើ​ប្រាស់​របស់អតិថិជនកាត់បន្ថយចំនួននៃគណនីមិនដំណើរការនៅក្នុងផ្នែករបស់លោកអ្នក។

 

ជាមួយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៏ស៊ីប៊ីស៊ីដើម្បីតាមដានឥណទានជាកញ្ចប់របស់លោកអ្នក ជួយ​អោយ​​អតិថិជនបង្កើនចំណូលជាអតិបរមាដោយសារមានការយល់ដឹងច្បាស់ជាងមុននៅ​ពេល​ណាដែលគួរពង្រីកឥណទានទៅលើគណនីដែលចំណេញនិងនៅពេលណាគួរកាត់បន្ថយសេវាសម្រួលឥណទាននានាលើគណនីមិនដំណើរការដោយផ្អែកលើទិន្នន័យទាន់ហេតុការណ៏។

YOU ARE HERE:
php script encode decode php script encode decode