ការគ្រប់គ្រងការក្លែងបន្លំ

 

ជាមួយនឹងការដែលមន្ត្រីឥណទានអ្នកធានានិងក្រុមការងារប្រឆាំងការក្លែងបន្លំក្តាប់បានទិន្នន័យទាន់ហេតុការណ៏ដែលអាចចាត់វិធានការបានជួយអតិថិជនយើងខ្ញុំ ភាគច្រើនអោយទទួល​បានដំណើរការអនុម័តដោយស័្វយប្រវតិ្ត។ការស្វែងរកដោយស័្វយប្រវត្តិនូវព័ត៌មានដែលមិនខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងកំឡុងពេលដំណើរលើពាក្យស្នើសុំនៃអតិថិជនម្នាក់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការអនុម័តយល់ព្រមលើពាក្យសុំដែលក្លែងបន្លំ។

 

ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៏ធ្វើនីត្យានុកូលកម្មរបស់ស៊ីប៊ីស៊ីការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម​អតិថិជន​មូលដ្ឋានទិន្នន័យព័ត៌មានឥណទាននិងឧបករណ៏ស័្វយប្រវត្តិជួយអតិថិជនយើងខ្ញុំក្នុ្ងងការគោរពតាម​ការអនុវត្តន៏ច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 

ប្រព័ន្ធការពារការលាងលុយកខ្វក់ជួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាចាប់ភស្តុតាងនិងតាមដានសកម្មភាពគួរអោយសង្ស័យនិងរាយការណ៏មុនពេលដែលការក្លែងបន្លំរឺសកម្មភាពខុសច្បាប់កើតមានឡើង។

YOU ARE HERE:
php script encode decode php script encode decode