ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន

ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនគឺមានសារសំខាន់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបាន​ជោគជ័យក្នុងការធ្វើជំនួញ។ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឥណទានជាក់ស្តែងដែលផ្តល់ដោយស៊ីប៊ីស៊ីលោកអ្នកអាចទទួលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសកម្មភាពឥណទានដែលអតិថិជនលោកអ្នកកំពុងដំណើរការ។

 

ទាញយកផលចំណេញលើឱកាសនៃការលក់ផលិតផលផ្សេងៗក្នុងពេលតែមួយ (cross-sell) ​និង​ការលក់ដោយបញ្ចុះបញ្ចូលអោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាវនូវផលិតផលទំនើបៗនិងថ្លៃជាងមុន (up-sell)ជាមួយនឹងការយល់ច្បាស់ជាងមុននូវតម្រូវការឥណទាននៃអតិថិជនលោកអ្នក។​ជាមួយនឹងសេវាកម្មជូនដំណឹងនិងរបាយការណ៏ទាន់ហេតុការណ៏ស្តីពីសកម្មភាពឥណទាន​របស់​អតិថិជនលោកអ្នកដឹងថាពេលណាដែលគួរទាក់ទងអតិថិជនលោកអ្នក​។ទាំងនេះនឹង​ធ្វើអោយ​ទំនាក់ទំនង​លោកអ្នក​និងអតិថិជនកាន់តែប្រសើរឡើងនិងជួយលោកអ្នករក្សាបាននូវ​ក្រុម​អតិថិជនដែលលោកអ្នកកំពុង​មាន។

YOU ARE HERE:
php script encode decode php script encode decode