សេវាកម្មឥណទានពាណិជ្ជកម្ម

 

ស៊ីប៊ីស៊ីផ្តល់នូវចក្ខុវិស័យនៃឥណទានពាណិជ្ជកម្ម​ដែលជួយដល់ធុរកិច្ចនៃ​ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយបង្កើនចំណូលនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹង ឥណទានបែបកញ្ចប់។

 

ស៊ីប៊ីស៊ីរក្សានូវកម្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យឥណទានដែលគ្របដណ្តប់ទូលំទូលាយនិងផ្តាច់មុខនៅប្រទេសនានាដើម្បីជួយធុរកិច្ចអោយផ្តល់កម្ចីដោយទទួលបានផលចំណេញនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន។​​របាយការណ៏ទិន្នន័យទាន់ហេតុការណ៏យើងខ្ញុំជួយក្រុមហ៊ុនការពារទ្រព្យ​សកម្ម​ជាមួយនឹង​ឧបករណ៏និងចក្ខុវិស័យដែលជួយការពារការក្លែងបន្លំ។

 

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានសារសំខាន់ក្នុងការកំណត់នូវការខាតបង់ផលចំណេញ។របាយការណ៏យើងខ្ញុំនឹងជួយលោកអ្នកក្នុងការបែងចែកជាផ្នែកនូវកម្ចី​និងឥណទាន​ជាកញ្ចប់។​សេវាកម្ម​ជូន​ដំណឹងស៊ីប៊ីស៊ី​អនុញ្ញាតិអោយអតិថិជនយើងខ្ញុំតាមដានវិភាគនិងចាត់​វិធានការណ៏យ៉ាង​ឆាប់រហ័សក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការលុបចោលឥណទាននិងកំណត់នូវឱកាសរកចំណូលបន្ថែម។សេវាកម្ម​ត្រួតពិនិត្យ​ក៏ជួយការពារអតិថិជននិងធុរកិច្ចនៃកម្ពុជាពីការក្លែងបន្លំដោយ​ប្រើប្រាស់ឧបករណ៏ស៊ើបអង្កេតនិង​ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃអត្តសញ្ញាណ។

YOU ARE HERE:

Did you know that your Internet Explorer 6 (IE6) is out of date?

This template is compatible with IE6, however your experience will be enhanced with a newer browser.

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below

 
php script encode decode php script encode decode