រចនាសម្ព័ន្ធភាគទុនិក

រចនាសម្ព័ន្ធភាគទុនិកនៃក្រេឌីតប្យូរ៉ូ​ហូលឌិញ(ក​​ម្ពុជា​​)​អ៊ិលធីឌី ដែល​បង្កើតជា៥១%​នៃភាគ ហ៊ុននៅក្នុងស៊ីប៊ីស៊ីទាំងមូលមានដូចតទៅ

សមាគមន៏ធនាគារកម្ពុជា​៣០%​សូមមើលគេហទំព័រ​ ABC

សមាគមន៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា១០% សូមមើលគេហទំព័រ​ CMA

ធនាគារអេស៊ីលីដា៥% សូមមើលគេហទំព័រ Acleda Bank

ធនាគារសហពាណិជ្ជ​៥% សូមមើលគេហទំព័រ​ Union Commercial Bank

ធនាគារពាណិជ្ជទីមួយ១% សូមមើលគេហទំព័រ​ First Commercial Bank

ចំណែកឯ៤៩%នៃក្រុមហ៊ុនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយ Equifax Cambodia Holdings Pte Limited ដែលជាផ្នែកនៃ Equifax។ សូមមើលគេហទំព័រ Equifax

YOU ARE HERE:
php script encode decode php script encode decode